Koolitus 2013 – pessimismist ja uutest tuultest Eesti koolitusturul

29. jaanuaril oli Noortel Liidritel rõõm väisata Pärnu Konverentside poolt juba neljandat korda korraldatavat üritust Koolitus 2013, mis mõeldud andma ülevaadet Eesti koolitusturu hetkeseisust ja võimaldama teha tutvust rea kodumaa tippkoolitajatega turundusgurudest avaliku esinemise ekspertideni.

Päev algas Pärnu Konverentside tegevjuhi Art Lukase reipa avakõne ning lõppenud aasta koolitusturu ülevaatega. Täpsemalt võeti luubi alla läbi viidud juhtimisteemaliste koolituste uuringu tulemused, millest ei saanud kahjuks välja lugeda just ülemäärast entusiasmi Eesti koolitusvõimaluste osas. Kuigi uuringus osalejatest (peamiselt personali- ja koolitusjuhid) olid vaid vähesed kodumaise koolitusturuga otseselt rahulolematud, ilutses ümmargune null ka vastusevõimaluse „väga rahul” juures. Koolitajate valik olevat üksluine, innovatsioonikiirus madal, enesekordus lokkav ja soovitud tulemused jäävat sageli saavutamata. Uuringut kommenteerinud spetsialistid nentisid kohatist keskpärasust, kuid viitasid siiski ka mitmetele pärssivatele faktoritele peale koolitajate taseme. Nimelt jäävat sageli puudu just püsivamast koostööst ja suuremast pingutusest eesmärkide täitmise nimel.

Ühena esimestest hommikustest esinejatest rääkis Jaanus Kangur ümarlaua meetodist ehk conferencingust. Tihtipeale tekib meis muutuste suhtes vastuseis, mis on omakorda aluseks pingeid tekitavatele emotsioonidele. Ümarlaua meetodis kasutatakse sõltumatut vahemeest, kes aitab muutuste rakendamiseks arvesse võtta kõigi osapoolte ühiseid väärtusi, protsessi eel ning jooksul tekkinud tundeid, võimaldab osapooltel jagada enda nägemusi ja mõtteid ning jõuda sisuka ning ausa dialoogi läbi eduka lahenduse ehk soovitud muutuseni. Noortel Liidritel oli seejuures rõõm tunnistada, et oma töös ollakse räägitu põhjal õigel kursil.

Teise sessiooni esinejatest kuulasid Noored Liidrid Algis Perensit ja Ants Silda. Perens kõneles väga praktilises võtmes meeskonna kaugjuhtimisest. Küllap on paljud juhid olnud silmitsi olukorraga, kus meeskonna liikmed on riigi või suisa maailma eri paigus. See toob ühtlasi kaasa mure, kuidas võiks välja näha sellise meeskonna töögraafik, millised olla reeglid, millal toimuda koosolekud ja millal vastatakse teiste meeskonnaliikmete küsimustele. Seejuures rõhuski Perens just täpselt fikseeritud ühisreeglitele ning neist kinnipidamisele. Juhtimise üha virtuaalsemast iseloomust ja sellest, kuidas inimeste juhtimiselt ollakse üha jõulisemalt üle minemas protsesside juhtimisele, kõneles Ants Sild. Ehkki koolitus ise jäi pisut kuivaks ja tehniliseks, on homne päev tõenäoliselt just leidlike virtuaalsetel lahendustel põhinevate meetodite päralt, mis aitavad fikseerida ettevõtte nõrgimaid strateegilisi punkte ilma, et peaks kogu toimimisahelat ümber struktureerima.

Viimase ennelõunase sessiooni hitiks ja Noorte Liidrite päeva lemmikuks oli Toomas Roolaid Strateegialaborist, kes rääkis õppimisest. Hea kombinatsiooniga tunnustatud teooriatest, isiklikest näidetest, praktilisest motivatsioonist ja humoorikast metakommentaarist koolitusele endale käis Roolaid kiirelt läbi erinevaid situatsioone, kus inimesel on vaja midagi enda jaoks selgeks teha. Küllap on aga paljud avastanud, et sageli ei tundu tegemistvajavad asjad sugugi ülemäära atraktiivsete ega intrigeerivatena. Oma elust tõi Roolaid näite, kus oli keskkoolis enda jaoks surmigavat kunstiajaloo ainet läbi kukkumas, kui sai õpetajalt viimase minuti võimalusena ülesande kirjutada mahukas essee. Suuresti protestivaimus saigi avatud entsüklopeedia ning valmis kirjutatud essee. Aastaid hiljem üht galeriid külastades selgus, et üksikasjalikult olid meeles kõik essee teemaks olnud kunstniku maalid. Kokkuvõtvalt toonitaski Roolaid vajadust arendada inimeste õppimisvõimet ja oskust oma huvi juhtida.

Et üheks juhtimismaailma märksõnaks on saanud coaching, oli näha ka selleteemaliste koolituste rohkusest. Peep Aaviksoo võttis kõige laiahaardelisemalt kokku selle, et uue ajastu juhid peavad juhtima coachivalt, mitte käskude ja keeldudega. Coaching on olnud juba mõnda aega Eestis ja terves juhtimismaailmas populaarne idee nagu innovatsioon või motiveeriminegi. Probleem on aga faktis, et selle nimetuse all tehakse sageli üsna umbmääraseid asju ja kui seejärel oodatud suurepäraseid tulemusi ei tule, arvatakse, et coaching ei tööta. Tegelikkuses on sageli asi coachingu sassiajamises mentorluse, konsulteerimise või lihtsalt vestlusega. Aaviksoo tõi välja, et coaching on selge formaadiga tegevus ning kannab vilja vaid siis, kui seda oskuslikult ja teadlikult kasutada. Ehk on siin peidus korraga nii positiivne noot, et juhtimine muutub üha orgaanilisemaks ja arvestavamaks, kui ka negatiivne, et selliste tõdemusteni alles nüüd jõutakse.

Viimases sessioonis koolitas teiste hulgas Alexander Kotchubei, kes kõneles praktilises võtmes ebaeetilistest võtetest elus, töös ja äris. Optimistliku osana jäi kõlama, et kuniks ebaeetiline käitumine tekitab inimeses ebameeldivust, on libedalt jäält võrdlemisi lihtne tagasi pöörata. Alarmeerivamalt kõlas kogemus inimestega, kelle jaoks üle eetiliste piiride astumine on saanud normiks. Ühe päeva praktilisema koolituse viis aga läbi Margo Loor Eesti Väitlusseltsist, selgitades kuulajatele argumendi struktuuri ja väärtust ning kutsudes üles osalema värskelt alustavas avalikus väitlusklubis. On rõõm tõdeda, et üha jõulisemalt tegeletakse ka demagoogiliste ja retooriliste võtete dekonstrueerimisega Eesti ühiskonnas.

Noored Liidrid võivad päeva kokku võtta tõdemusega, et kuigi koolitusturu ülevaates kajastuvat skepsist üritusel täielikult murda ei õnnestunud, pole üldseis kindlasti ka peast kinni haarama sundiv. Koolitajate tase pole iseenesest halb, kuid nende teemadevalik ja lähenemine erinevatele teemadele kipuvad sarnanema ning teineteisest vähe eristuma. Noored Liidrid jäävad huviga ootama üha rohkem erineva tüpaažiga ettevõtete või gruppide vajaduste jaoks kohandatavaid koolitusi. Tugevaid koolitajaid võib sellest hoolimata leida aga ka praegusel ajahetkel.

Marit Konksu, Andrei Liimetsa, Kadi-Ingrid Lillese ja Martin Noorkõivu muljetest üles tähendanud Andrei Liimets.

Noored Liidrid tänavad Pärnu Konverentse üliprofessionaalselt korraldatud huvitava ürituse eest.